Câu điều kiện hỗn hợp – Mixed conditional sentences

 Mình đã cung cấp cho bạn kiến thức tương đối đầy đủ về 3 loại câu điều kiện cũng như dạng đảo của kiểu câu này trong hai bài viết trước.. Với bài viết này mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn dạng câu điều kiện hỗn hợp, tức là thời gian trong mệnh đề if không giống như thời gian trong mệnh đề chính.

Phối hợp câu điều kiện loại 3 và 2

Đây là câu điều kiện hỗn hợp loại 1, nó là sự kết hợp của câu điều kiện loại III và loại II.

Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại. Khi đó động từ trong mệnh đề điều kiện được chia ở thì quá khứ hoàn thành.

QUÁ KHỨIf + S + V (quá khứ hoàn thành), HIỆN TẠIS + would/could/may/might + V (nguyên thể)

 Ví dụ: 

8-         If I had won the lottery, I would be rich

( Nếu tôi trúng xổ số thì tôi đã giàu rồi). Nhưng thực tế là trong quá khứ tôi đã không trúng xổ số vì vậy mà thực tại tôi không giàu. 

70

-         If I had taken French in high school, I would have more job activities.

 ( nếu tôi đã được học tiếng Pháp trong trường trung học phổ thông, tôi đã có nhiều cơ hội việc làm hơn). Nhưng thực tế là tôi đã không học tiếng Pháp trong trường phổ thông nên bây giờ tôi không hề có nhiều cơ hội việc làm.

-         If she had been born in the US, she would not need a visa to work here.

 (Nếu cô ý được sinh ra ở nước Mỹ, cô ý sẽ không cần hộ chiếu để làm việc tại đây). Nhưng thực tế là cô ta không được sinh ra ở Mỹ, nên hiện tại để làm việc ở đây cô ta vẫn cần có hộ chiếu.

-         If he had worked harder at school, he would be a student now.

(Nếu anh ra học hành chăm chỉ hơn, thì giời đây anh ta đã là một sinh viên rồi.)

  1. 2.    Phối hợp câu điều kiện loại 2 và loại 3

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp của câu điều kiện loại II và loại III

 Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ. Khi đó động từ trong mệnh đề điều kiện phải được chia ở thì quá khứ đơn.

HIỆN TẠI

If + S + V (quá khứ đơn),

QUÁ KHỨ

S + would/could + have + V (p.p)

Ví dụ:

-         If I were rich, I would have bought that house we saw yesterday.

 (Nếu như tôi giàu, tôi đã mua cái ngôi nhà mà chúng ta nhìn thấy hôm qua). Nhưng hiện tại giờ tôi vẫn chưa giàu nên hôm qua tôi đã không mua ngôi nhà đó.

-         If Sam knew Russian, he would have translated the letter for you.

 (Nếu Sam biết tiếng Nga, anh ta đã dịch bức thư này cho bạn rồi) . Nhưng thực tế hiện tại là Sam không biết tiếng Nga nên anh ý đã không thể dịch được bức thư cho bạn.

-         If  I were you, I would have learned  English earlier.

(Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh sớm hơn).

THAM KHẢO THÊM:

QUÁ KHỨ

If  S + V (quá khứ hoàn thành)

TƯƠNG LAI

S + would/could/may/might + V (có thời gian trong tương lai đi kèm theo)

 Ví dụ:

-         If she had signed for the sky trip last week, she would be joining us tomorrow.

(Nếu cô ấy đã đăng kí đi trượt tuyết vào tuần trước, thì ngày mai cô ý sẽ đi cùng chúng tôi). Nhưng thực tế là tuần trước cô ấy đã không đăng kí đi trượt tuyết nên mai cô ấy không thể đi cùng chúng tôi.

-         If Mark had got the job instead of Joe, he would be moving to Shanghai next week.

(Nếu Mark nhận được cô việc đó chứ không phải Joe, thì anh ta sẽ đi đến Thượng Hải vào tuần tới). Nhưng trong quá khứ Mark không hề được nhận công việc đó, nên tương lai sẽ là Joe chứ không phải Mark sẽ đi đến Thượng Hải. 

HIỆN TẠI

If + S + V(quá khứ đơn)

TƯƠNG LAI

S + would + V

-         If I did not have so much vacation time,I would not go with you on the cruise to Alaska next week.

(Nếu như tôi không có nhiều thời gian nghỉ lễ như vậy, tôi đã không thể đi đến Alaska vào tuần sau đâu).

-         If Dan were not so nice,he would not be tutoring you in Math tonight. (nếu đan không tốt bụng thì cậu ấy sẽ không phụ đạo cậu môn Toán tối nay đâu). 

HIỆN TẠI

If S + V (quá khứ đơn)

TƯƠNG LAI

S + would/could + V

-         If I weren’t going on my business trip next week, I would have accepted that new assignment at work.

(Nếu như tôi không đi công tác vào tuần sau, thì tôi đã chấp nhận công việc mới được phân công ở cơ quan rồi).

-         If my parents weren’t coming this weekend, I would have planned a nice trip just for the two of us to Napa Valley.

(Nếu tuần này bố mẹ tôi không đến, thì tôi đã dự định 1 chuyến đi chỉ có hai người chúng tôi đến thung lung Napa. 

like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>